TRIỂN LÃM GIÁO DỤC NEW ZEALAND THÁNG 08/2019
⭕️ THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
:small_orange_diamond: 7:30 - 8:30: Đón tiếp khách tham dự
:small_orange_diamond: 8:30 : 9:30: Khai mạc
:small_orange_diamond: 9:00 - 13:00: Triển Lãm Giáo Dục New Zealand
:small_orange_diamond: 9:00 - 9:30: Lớp học kiểu mẫu Session 1 (12 - 16 tuổi)
:small_orange_diamond: 10:00 - 10:30: Lớp học kiểu mẫu Session 2 (17 - 20 tuổi)
:small_orange_diamond: 11:00 - 11:30: Lớp học kiểu mẫu Session 3 (12 - 16 tuổi)
:small_orange_diamond: 12:00 - 12:30: Lớp học kiểu mẫu Session 4 (17 - 20 tuổi)
:small_orange_diamond: 13:00: Bế mạc